Blast


"Bị té thì có làm sao? Khi bạn có thể đứng lên trở lại..."